1. STRONY ZAWIERAJĄCE UMOWĘ

1.1. Usługodawca

Bohemiasoft s.r.o.
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Czeskich Budziejowicach, sekcja C, zapis 16675;
siedziba firmy: ul. Rudolfovska 247/85, 370 01 Czeskie Budziejowice, Republika Czeska
NUMER REJESTRACYJNY: 28090403, VAT: CZ28090403
Rachunek bankowy PL 27 2490 0005 0000 4520 6377 1795 Alior Bank S.A.
kontakt: info@sklep-szybko.pl
(zwany dalej "Dostawcą")

1.2. Usługobiorca

Osoba fizyczna lub firma, która ukończy zamówienie usługi sklep-szybko.pl za pośrednictwem formularza zamówienia.
(zwana dalej "Klientem")
(Usługodawca i Usługobiorca razem zwani dalej "Stronami")

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Umowa o świadczenie Usługi (zwana dalej “Umową”) jest zawierana po ukończeniu zamówienia usługi sklep-szybko.pl (zwana dalej “Usługą”); zaakceptowanie warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej “Regulaminem”) jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.sklep-szybko.pl/regulamin.php.

2.2. Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym klient w trakcie trwania okresu próbnego opłaci pierwszą fakturę proformę, która zostanie wygenerowana po wypełnieniu formularza zamówienia pełnej wersji systemu dostępnego w panelu administracyjnym.

 

3. ZAKRES I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ

3.1. Przedmiotem Umowy jest wynajem aplikacji i zasobów serwerowych do obsługi wymiany towarowej za pośrednictwem Internetu lub prezentacji stron internetowych, stałe aktualizacje systemu, wsparcie techniczne oraz usługi dodatkowe w drodze porozumienia stron, to wszystko za opłatą.

3.2. Stosunki między Dostawcą a Klientem wynikają z niniejszego Regulaminu. Warunki w nim zawarte regulują prawa i obowiązki stron oraz ich stosunki.

3.3. Stosunki prawne między Dostawcą a Klientem, które nie są opisane w niniejszym Regulaminie są regulowane przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności Kodeksem Cywilnym.

3.4. Podstawowe pojęcia:

3.4.1. USŁUGA SKLEP-SZYBKO.PL - to zestaw usług niezbędnych do zapewnienia Klientowi prawidłowej prezentacji serwisu internetowego oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej domeny przypisanej do serwisu, która jest własnością klienta. Treść i zakres usług jest określona przez Dostawcę oferty opublikowanej na stronie http://www.sklep-szybko.pl.

3.4.2. SERWER - zestaw sprzętu i oprogramowania, za pomocą którego usługodawca udostępnia usługi klientowi. Serwer jest na stałe podłączony do Internetu.

3.4.3. DOMENA, NAZWA DOMENY – zbiór nazw/adresów internetowych dostarczanych przez rejestry domen (osoby trzecie). Używane do identyfikacji serwisu internetowego Klienta w Internecie.

3.4.4. OBSŁUGA APLIKACJI INTERNETOWYCH – instalowanie własnych aplikacji internetowych z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Dostawcy. Klient przyjmuje do wiadomości, że wynajem sprzętu Dostawcy jest dzielone pomiędzy wielu Klientów, którzy są związani z Dostawcą Umową.

3.5.Datą ustanowienia Usługi jest data uiszczenia płatności za usługę przez Klienta. Datą opodatkowania Usługi jest dzień złożenia zamówienia pełnej wersji systemu lub przedłużenia usługi.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

4.1. Klient ma prawo do korzystania ze wszystkich funkcji, które są zawarte w świadczonej Usłudze.

4.2. Dostawca może, na wniosek klienta przy zamówieniu Usługi, zarejestrować domenę drugiego poziomu. W tym celu Klient zobowiązuje się do wpisania prawdziwych danych kontaktowych i uiszczenia opłaty za rejestrację i użytkowanie domeny na konto rejestratora, ponieważ Dostawca nie jest administratorem domen.

4.3. Klient zamawia usługę zarejestrowania domeny w ramach opłaty abonamentowej za Usługę sklep-szybko.pl, zarejestrowana domena jest własnością Klienta.

4.4. Klient zobowiązuje się do uiszczania opłat rejestracyjnych oraz opłat za obsługę serwerów DNS domeny drugiego poziomu dla administratora domeny. Dostawca nie jest administratorem domeny drugiego poziomu.

4.5. Klientowi zabrania się za pośrednictwem Usługi rozpowszechniać treści, które byłyby sprzeczne z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami.

4.6. Klientowi zabrania się wykorzystywania Usługi do rozpowszechniania materiałów pornograficznych lub nielegalnych.

4.7. Klientowi zabrania się wykorzystywania Usługi w celu rozpowszechniania wiadomości śmieci – spamu. Dokonując rejestracji, Klient upoważnia dostawcę do wysyłania wiadomości informacyjnych. Klient może zrezygnować z tej usługi w każdej chwili.

4.8. Klientowi zabrania się korzystania z usługi w sposób, który prowadziłby do naruszenia praw Dostawcy lub mógłby spowodować szkody u innych Klientów podczas wspólnego korzystania z zasobów serwera.

4.9. Klient jest odpowiedzialny wobec dostawcy za szkody spowodowane błędami w oprogramowaniu, które zostało wprowadzone do systemu w ramach dodatkowych usług lub było zainstalowane przez Klienta.

4.10. W przypadku, gdy Dostawca występuje do klienta z prośbą o usunięcie danych, które zubożają programowe lub techniczne zasoby serwera, klient zobowiązany jest do usunięcia danych niezwłocznie, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu wiadomości e-mail z tą informacją. Jeśli Klient nie dostosuje się do prośby, Dostawca ma prawo do jednostronnego zawieszenia funkcjonowania Usługi. O zawieszeniu Usługi Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.

4.11. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych kontaktowych podczas zamówienia Usługi do celów rozliczeniowych i komunikacji z Dostawcą. Klient zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych kontaktowych. Jednocześnie Klientowi zabrania się korzystania z serwerów anonimizujących podczas logowania do administracji systemu sklep-szybko.pl.

4.12. Klient zobowiązany jest do ochrony danych dostępu do Usługi przed nadużyciem ze stron trzecich.

4.13. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich wadach i usterkach działania Usługi za pośrednictwem poczty e-mail: info@sklep-szybko.pl.

4.14. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w swoim serwisie lub swoich ofertach oraz za cały materiał opublikowany za pośrednictwem Usługi. Dostawca w tym zakresie jest w pełni pozbawiony odpowiedzialności prawnej. Klient prowadzi serwis/sklep internetowy na własną odpowiedzialność.

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY

5.1. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oprogramowania i sprzętu świadczonej Usługi. Wyjątkami od tego są warunki, w których dostawca nie ma wpływu na jakość usługi i nie może w żaden sposób zapobiec usterce. To jest na przykład: awaria systemu, skierowany atak na serwery, dostanie się do systemu złośliwego oprogramowania, awaria publicznych sieci telekomunikacyjnych lub też działań niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi (np. konserwacja sprzętu, aktualizacje systemowe, konfiguracje serwera, wymiana elementów serwera itp.).

5.2. Dostawca jest zobowiązany do stałego kontrolowania swoich zasobów technologicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Usługi. Dostawca ma prawo do wyłączenia usługi w nagłych sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach koniecznych, jednak są one planowane. O wyłączeniu usługi dostawca informuje klientów na stronie www.sklep-szybko.pl. W przypadku, gdy dostawca nie jest w stanie zapewnić nieprzerwanego działania usługi i jednorazowy czas przestoju w miesiącu kalendarzowym jest dłuższy niż 30 minut, Dostawca powinien zrekompensować Klientowi sumę tych przerw w dostawie kwotą odpowiadającą dziesięciokrotnej sumie tych wyłączeń proporcjonalnie do kwoty, którą Klient zapłacił za Usługę. Dostawca doliczy kompensatę do następnej wygenerowanej faktury za Usługę, jako zniżkę za kolejny okres użytkowania Usługi. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi chęci przedłużenia okresu korzystania z Usługi, Dostawca wypłaci Klientowi tę sumę na podstawie faktury. Do takich przerw w działaniu Usługi nie zaliczają się przerwy ogłoszone przez Dostawcę przed zdarzeniem lub konieczne interwencje, o których Klient jest powiadamiany w aktualnościach w administracji sklepu tuż po zalogowaniu do panelu.

5.3. Dostawca zobowiązuje się do ochrony danych Klienta przed interwencją stron trzecich. W przypadku równoczesnego zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania Usługi i nieprzerwanej dostawy Usługi, zapewnienie bezpieczeństwa danych jest priorytetem.

5.4. Dostawca zobowiązuje się poinformować kKienta o zbliżającym się terminie zakończenia działania Usługi. Dostawca zrobi to za pośrednictwem poczty e-mail na co najmniej 10 dni przed upływem uzgodnionego terminu.

5.5. Dostawca ma prawo do wyłączenia usługi Klientowi, który zalega z opłatą więcej niż 14 dni od dnia wystawienia faktury za Usługę sklep-szybko.pl lub z powodu innych działań klienta, który zamówił usługę związaną z działalnością internetową (np. za indywidualny projekt graficzny serwisu). Dostawca ma prawo do rozwiązania umowy całkowicie, jeżeli Klient zalega z płatnościami dłużej niż 21 dni od dnia wystawienia faktury. Wypowiedzenie umowy wiąże się z obowiązkiem natychmiastowej zapłaty należności za wykonywane usługi. O Wyłączeniu usługi lub wypowiedzeniu umowy klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.

5.6. Dostawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy i dezaktywacji usługi, jeżeli działania klienta spowodują uszkodzenie aplikacji lub systemu bądź w przypadku naruszenia przez klienta warunków Regulaminu określonych w punktach 4.5. - 4.8. O zakończeniu usługi Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail.

5.7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, utratę towaru lub innego rodzaju straty, które mogłyby wyniknąć z niedostępności usługi spowodowanych uszkodzeniem lub utratą danych przez Klienta. W przypadku niedostępności Usługi wyraźnie spowodowanej przez Dostawcę, ponosi on odpowiedzialność finansową proporcjonalną do kwoty, którą zapłacił Klient za Usługę w czasie niedostępności Usługi. Zobacz: paragraf 5.2.

5.8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach internetowych swoich Klientów, ani za prawdziwość informacji publikowanych przez Klientów. Z tego powodu nie jest zobowiązany do sprawdzania oferowanych produktów i usług, a także informacji na temat produktów lub usług, które Klient publikuje. Osoby trzecie nie mają zatem prawa żądać odszkodowania lub innej formy odpowiedzialności prawnej od Dostawcy za informacje prezentowane w serwisach przez klientów.

 

6. CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

6.1. Usługa dostarczana jest przez uzgodniony okres: 1 miesiąc, 6 miesięcy lub jeden rok. Dostawa Usługi jest przedłużana automatycznie na okres, w jakim został zamknięty poprzedni okres rozliczeniowy oraz w sytuacji, gdy klient dostarczy wniosek o przedłużenie na wybrany okres nie później niż na 14 dni przed upływem uzgodnionego okresu działania Usługi.

6.2. Umowa o usługę może również zostać rozwiązana po zawiadomieniu. Można, ale nie trzeba podawać powodu rezygnacji z usługi. Wypowiedzenie może zostać przesłane drogą elektroniczną na kontaktowy adres e-mail. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni i rozpoczyna się od następnego dnia po otrzymaniu weryfikacji wypowiedzenia od drugiej strony Umowy.

6.3. W przypadku umyślnego działania Klienta na szkodę Dostawcy, Dostawca ma prawo do odstąpienia od dalszego wykonywania usługi. Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne od dnia następnego po wysłaniu wypowiedzenia do klienta.

6.4. Klient ma prawo do otrzymania zwrotu części opłaty za usługę niewykorzystaną w danym okresie tylko w przypadku, gdy Umowa zostanie wypowiedziana przez Dostawcę.

6.5. Klient może zrobić cesję Usługi tylko za porozumieniem z Dostawcą, który wyraził zgodę w formie elektronicznej w odpowiedzi na e-mail Klienta. Nowy nabywca Usługi przed rozpoczęciem współpracy powinien zgodzić się z warunkami zawartymi w tym Regulaminie i musi także wziąć na siebie pełną odpowiedzialność oraz wszelkie zobowiązania wobec Dostawcy.

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI

7.1. Po tym jak Klient wypełni formularz zamówienia Usługi, automatycznie zostanie mu wysłane wezwanie do zapłaty (faktura proforma).

7.2. Dostawca łączy opłatę za Usługę z przedpłatą klienta w następnym dniu roboczy po otrzymaniu płatności. Po połączeniu dostawca wysyła klientowi fakturę VAT.

7.3. Dziesięć dni przed upływem okresu działania opłaconej usługi, Klientowi zostanie wysłana faktura proforma na następny okres, za pośrednictwem poczty e-mail.

7.4. Jeżeli faktura nie zostanie opłacona w pierwszym terminie, automatycznie wysyłane jest upomnienie nr 1. Jeżeli faktura nie zostanie opłacona w terminie określonym w pierwszym upomnieniu, do Klienta zostanie wysłane upomnienie nr 2, co skutkuje dezaktywacją działania Usługi. Jeżeli faktura nie zostanie opłacona w terminie określonym w upomnieniu nr 2, serwis klienta zostanie usunięty z systemu. W przypadku zawarcia Umowy na dłuższy czas niż jeden miesiąc, Dostawca wystawia korektę, która zmniejsza należność za okres jednego miesiąca.

7.5. Podobne warunki płatności stosuje się do usług specjalnych (np. indywidualna grafika, usunięcie reklamy ze stopki itp.). Usługi specjalne są traktowane jako dodatkowe usługi.

7.6. Podatnicy VAT, zarejestrowani na Vat EU, ale nie mający siedziby w Polsce lub Czechach są odpowiedzialni za podanie prawidłowych informacji na temat płatności tego podatku.

7.7. Wszystkie dokumenty, faktury, proformy, wnioski o płatności i przypomnienia od Dostawcy są wysyłane drogą elektroniczną.

7.8. If user enables automatic payment for subscription, next subscription is payed by users payment card. In case of succesful payment, the user receives invoice. If the payment fails, user receives request for payment, see 7.1. Automatic payment for subscription can be disabled anytime in system administration, in section "Invoices".

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Dostawca oświadcza, że postępuje zgodnie z Ustawą nr 101/2000 Sb. O Ochronie Danych Osobowych i o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami, tj. ochronie danych osobowych Klienta przed nadużyciem oraz przed udostępnieniem ich osobom trzecim. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Dostawcę jedynie w celu prawidłowego funkcjonowania Usługi (w tym do rejestracji domeny drugiego poziomu, jeżeli Klient zamówi usługę rejestracji w ramach Usługi), bezpośredniej komunikacji z Klientem i prowadzenia wewnętrznych statystyk.

8.2. Klient akceptuje fakt, że wszystkie dokumenty księgowe (faktury proformy i faktury VAT) są wysyłane do Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail w formacie PDF.

8.3. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o czym jest zobowiązany poinformować Klienta w aktualnościach na głównej stronie panelu administracyjnego Klienta.

Właśnie tworzymy Twój sklep internetowy, proszę czekać...
(Ta czynność może potrwać kilka sekund)